คุณลออตา เธียรลิขิต และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณมาณุพัณ ผดุงเจริญและครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณประเสริฐ-คุณวาสนา ตัญศิริสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 2 อาคารสิริกิติ์

 
คุณปรานี ภาคสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
พิธีรับมอบทีวีขนาด 55 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำรถ MOBILE HEALTH PROMOTION

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณปรานี ภาคสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
คุณกฤตกา สมประกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุนีย์ ตังหงส์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
 

 
คุณยู ตะ ลาย Mr.LAI,YU-TA@YING-NAN บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์