You are here

News
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

InfoGraphics
เมื่อผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ จะดูแลอย่างไรดี

พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้

Awards
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสังต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Awards
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

News
เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันหยุดพิเศษ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

News
การจัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสา เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบ Community Isolation ของชุมชนโดยรอบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

News
ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
คุณจารุวรรณี พงศ์หรรษา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร

News
บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด

Pages