You are here

Knowledge Awareness Health
@Rama ฉบับที่ 35 วิธีป้องกันโรค COVID-19

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากเราจะต้องรับมือกับ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นตัวปัญหาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากแล้ว ยังเจอกับปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกเรียกว่า โรค COV...

Knowledge Awareness Health
เล่นมือถือนาน ๆ ทำให้ตาบอดได้จริงหรือ?

ผู้เขียน : อ. พญ.วฎาการ วุฒิศิริ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Awards
แสดงความยินดี ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ได้ผ่านการตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

Awards
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

News
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี (Day Care) จัดกิจกรรมพาน้องเด็กโต เข้ากราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Knowledge Awareness Health
ยาน้ำ

ผู้เขียน : ภญ.ณัฎฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
ขอเชิญส่งผลงานการแต่งตำรา เพื่อขอรับรางวัลตำรารามาธิบดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th

News
งานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย ฮีโมฟีเลีย "ครอบครัวผู้ป่วย : ทุกคนมีส่วนร่วม"

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Knowledge Awareness Health
วิตามินดีภัยเงียบในคนไทย

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : กุสุมา ภักดี

News
ขอเชิญร่วมงาน "วันรักษ์การได้ยินโลก" World Hearing Day 2020

3 มี.ค. 63 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
Academic Position Club ครั้งที่ 8 (Club เพื่อการให้คำปรึกษาการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages