@Rama ฉบับที่ 35 วิธีป้องกันโรค COVID-19

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากเราจะต้องรับมือกับ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นตัวปัญหาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากแ...

 
เล่นมือถือนาน ๆ ทำให้ตาบอดได้จริงหรือ?

ผู้เขียน : อ. พญ.วฎาการ วุฒิศิริ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ยาน้ำ

ผู้เขียน : ภญ.ณัฎฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 
วิตามินดีภัยเงียบในคนไทย

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : กุสุมา ภักดี

 
“ยาแคปซูล” ควรกลืนทั้งเม็ดหรือแกะละลายน้ำดี?

ผู้เขียน : ภก.ปริญญา เพิ่มลาภ, ภญ.จุฬาภา เรืองวัฒนาโชค งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนดฉีด สามารถทำได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
โรคมือ เท้า ปาก ป้องกันได้.. ด้วยการล้างมือ

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

 
สิว (ตอนที่ 2)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาล...

 
สิว (ตอนที่ 1)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
มารู้จักยาเหน็บกันเถอะ

ผู้เขียน : ภญ.ทิพย์นภา จารุจิตมณีกุล งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Medical Simulation Room

ผู้เขียน : ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

 
บุหรี่ไฟฟ้าทางออกของคนอยากเลิกบุหรี่จริงหรือ?

ผู้เขียน : นางอารยา หาอุปละ พยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่าย...

Pages