การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 

กระบวนการสนับสนุนด้านการศึกษา: กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ปี 5 

ประกาศใช้! กระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด SLA  ในงานบริการวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหารฯ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference วันที่ 20 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 256...

 

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 หลักสูตรอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน (หลักสูตร RA) ภาควิชาวิสัญญีวิ...

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus disease 2019; COVID-19) เป็นโรคที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว การใส่ท่อหายใจเ...

 

The  COVID-19  pandemic  presents  a  challenge  to  the  global  healthcare...