การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 

กระบวนการสนับสนุนด้านการศึกษา: กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ปี 5 

ประกาศใช้! กระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด SLA  ในงานบริการวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

 

วันที่ 12 และ 15 มีนาคม 2564 เวลา 07.30-09.00 น. (LIVE ON ZOOM)

 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฯ
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์...

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 2564

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus disease 2019; COVID-19) เป็นโรคที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว การใส่ท่อหายใจเ...

 

The  COVID-19  pandemic  presents  a  challenge  to  the  global  healthcare...