ทำเนียบวิสัญญีพยาบาล

alt
วิไลลักษณ์ วงษ์คำ
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการวิสัญญี
 
alt
อมรรัตน์ เดชเจริญ
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
 
 
alt
อุไร เบญจพงศาพันธุ์
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีออร์โธปิดิกส์
 
alt
เมธิณี พิศาลายน
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
alt
อารยา กิตติเจริญฤกษ์
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
 
alt
วรรณิภา สิทธิ์ธรรมวิไล
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีศัลยกรรม
 
alt
เพ็ญศิริ พุ่มหิรัญ
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
Facilitator ด้านพัฒนางานคุณภาพงานบริการ งานวิชาการและวิจัย
 
alt
จุฑามาศ จารุพงศา
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีระงับปวด
หัวหน้าทีมเหรัญญิก
 
alt
พรพิมล จอมมะเริง
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามดูแลผู้ป่วยหลังให้การระงับความรู้สึก
Facilitator ด้านพัฒนางานคุณภาพงานบริการ
 
alt
นภาพร พัฒนสุทธิชลกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีสูติ-นรีเวช
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 
alt
รุ้งเพ็ชร สุยะเวช
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีจักษุ โสต ศอ นาสิก
 
alt
จินดาพร เบ็ญจนิรัตน์
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
alt
วนิดา สอดสี
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้ากลุ่มวิสัญญีพยาบาล
 
alt
หทัยรัตน์ ชูชื่น
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าทีมสวัสดิการ
 
alt
สุภลัคน์ ศักดานุวัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้ากลุ่มวิสัญญีพยาบาล
 
alt
ปนัดดา ดวงเงิน
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ที่ปรึกษางานบริการวิสัญญี
Facilitator ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 
alt
สุพิชชา ปาปวน
ตำแหน่ง : พยาบาล
ที่ปรึกษางานบริการวิสัญญี
 
alt
จันจิรา ทุมรินทร์
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
 
alt
วิวัลยา บุญถนอม
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 
alt
นครินทร์ กมณีย์
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าทีมเลขานุการกลุ่มวิสัญญีพยาบาล
ที่ปรึกษางานบริการวิสัญญี
 
alt
ระมิดา หิรัญญนิธิวัฒนา
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator จัดตารางการปฎิบัติงานประจำวัน
 
alt
สุวิมล ลิ้มพูล
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าทีม Facilitator จัดตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เลขานุการกลุ่มวิสัญญีพยาบาล
 
alt
เมชญา สมุทรศรี
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการ
Facilitator จัดตารางการปฎิบัติงานประจำวัน
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
กนกวรรณ เสนพลกรัง
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 
alt
สิริมา คำแดง
ตำแหน่ง : พยาบาล
เหรัญญิก
 
alt
ธัญญลักษณ์ ทองเจริญชัยกิจ
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 
alt
รุ่งวิภา มหาวรรณ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ยุพยงค์ มิ่งโอโล
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าทีมการจัดการความรู้
Facilitator ด้านพัฒนางานคุณภาพงานบริการวิสัญญี
 
alt
อารีย์ จันทร์ดอนไพร
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
 
alt
ศิริลักษณ์ กาดีโรจน์
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
Facilitator จัดตารางปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
alt
จันทิรา ประยูรชาญ
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการกลุ่มวิสัญญีพยาบาล
ที่ปรึกษาการจัดตารางปฏิบัติงานประจำวัน
 
alt
อัปสร แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการ
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Facilitator ด้านพัฒนาคุณภาพงานบริการวิสัญญี
 
alt
วรรณลี ศรีโชติ
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
 
alt
เกศินี ทองจุลเจือ
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าทีมจัดลำดับการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 
alt
สุภาวรรณ ลุนมาตร
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
 
alt
ธัญมน สุวรรณพัฒน์
ตำแหน่ง : พยาบาล
เหรัญญิก
 
alt
สุภาวดี อิมราพร
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator จัดตารางการปฎิบัติงานประจำวัน
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
วรรณจิตร จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการกลุ่มวิสัญญีพยาบาล
Facilitator ด้านพัฒนางานคุณภาพงานบริการวิสัญญี
Facilitator การจัดการความรู้
 
alt
ชลธิชา เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการกลุ่มวิสัญญีพยาบาล
Facilitator ด้านพัฒนางานคุณภาพงานบริการวิสัญญี
Facilitator การจัดการความรู้
 
alt
มนสิชา อุดมภัทรไพศาล
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการ
หัวหน้าทีม Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
ทิพย์กมล พิชัยคำ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
สวรรยา รอดเกิด
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator จัดลำดับการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
Facilitator จัดตารางปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
alt
นิตยา บุญศรี
ตำแหน่ง : พยาบาล
เหรัญญิก
 
alt
อาภากร เวชตะนัส
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator การจัดการความรู้
 
alt
ณัฐพร มั่นคงสกุลชัย
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
วรรณภา สันทอง
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
Facilitator การจัดการความรู้
 
alt
สุภาวิณี พิมพา
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
ภูวดล รัตนชมภู
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator จัดตารางการปฎิบัติงานประจำวัน
 
alt
จามจุรี สถานอุ่น
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
นพดล ผ่องฉวี
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าทีมจัดตารางการปฎิบัติงานประจำวัน
Facilitator จัดลำดับการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 
alt
ผกามาศ พงษ์ปลัด
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
สุกัญรัตน์ สายไทย
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
Facilitator จัดตารางปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
alt
อมรกานต์ บัวทอง
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ชรินทร์ทิพย์ แสงโนรี
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
กัณฐรัตน์ วรเพียรกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator จัดลำดับการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 
alt
ธันยารัตน์ พรพัชรสกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 
alt
ศศิธร กำเนิดเพ็ชร
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
 
alt
กรรณาภรณ์ บริสุทธิยางกูร
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการกลุ่มวิสัญญีพยาบาล
 
alt
รุจิประภา ตามภิบาล
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 
alt
เมธาวี สำเริง
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 
alt
มัณฑนากาญน์ นึกเร็ว
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ลัดดาวัลย์ ประจวบกลาง
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
 
alt
ธัญวิทย์ นิลพุฒ
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator จัดลำดับการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 
alt
สิรวิชญ์ สยนานนท์
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 
alt
กุลรีย์ สวัสดี
ตำแหน่ง : พยาบาล
ที่ปรึกษางานบริการวิสัญญี
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
รชาภา กิจประเสริฐ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
พิมพ์ผกา ชอบชัย
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
มณฑิกาญณ์ ฤาไกร
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
อรรถชัย จันทรานุพงษ์
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
อุษารัตน์ ริดแก้ว
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
ญานิกา อินทรอักษร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ชาลิสา สายบุตร
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
วิมลรัตน์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการ
 
alt
พัทธ์ธีรา อนรรฆสิริกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ณัฐวดี สุวรรณพิทักษ์
ตำแหน่ง : พยาบาล
เหรัญญิก
 
alt
เจนจิรา คำพล
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 
alt
สุระพันธ์ ธนสารพานิช
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านสันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
alt
พิมพ์พิไล สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
เพ็ญพิชชา พรมมี
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
รุ่งราวรรณ บัวชัย
ตำแหน่ง : พยาบาล (หน่วยระงับปวด)