ทำเนียบวิสัญญีพยาบาล

alt
วิไลลักษณ์ วงษ์คำ
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการวิสัญญี
 
alt
อมรรัตน์ เดชเจริญ
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
 
 
alt
อุไร เบญจพงศาพันธุ์
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าวิสัญญีพยาบาล
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีออร์โธปิดิกส์
Facilitator ด้านพัฒนาคุณภาพงานบริการ
 
alt
เมธิณี พิศาลายน
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
เหรัญญิก
Facilitator ด้านพัฒนาคุณภาพงานบริการ
Facilitator จัดตารางการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ตลอดปี
และจัดลำดับการเข้าร่วมประชุม/อบรมต่าง ๆ
 
alt
อารยา กิตติเจริญฤกษ์
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
 
alt
วรรณิภา สิทธิ์ธรรมวิไล
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีศัลยกรรม
 
alt
เพ็ญศิริ พุ่มหิรัญ
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
Facilitator ด้านพัฒนาคุณภาพงานบริการ วิชาการ และงานวิจัย
Facilitator ด้านการจัดการความรู้
 
alt
จุฑามาศ จารุพงศา
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีระงับปวด
 
alt
พรพิมล จอมมะเริง
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามดูแลผู้ป่วยหลังให้การระงับความรู้สึก
Facilitator ด้านพัฒนาคุณภาพงานบริการ
 
alt
นภาพร พัฒนสุทธิชลกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีสูติ-นรีเวช
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 
alt
รุ้งเพ็ชร สุยะเวช
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีจักษุ โสต ศอ นาสิก
 
alt
จินดาพร เบ็ญจนิรัตน์
ตำแหน่ง : พยาบาล
หัวหน้าหน่วยบริการวิสัญญีอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
Facilitator จัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
alt
วนิดา สอดสี
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
Facilitator ด้านพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสร้างเสริมสุขภาพ
 
alt
หทัยรัตน์ ชูชื่น
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสร้างเสริมสุขภาพ
 
alt
สุภลัคน์ ศักดานุวัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ประชาสัมพันธ์
 
alt
ปนัดดา ดวงเงิน
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 
alt
สุพิชชา ปาปวน
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
จันจิรา ทุมรินทร์
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
วิวัลยา บุญถนอม
ตำแหน่ง : พยาบาล
ประชาสัมพันธ์
 
alt
นครินทร์ กมณีย์
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการ
 
alt
ระมิดา หิรัญญนิธิวัฒนา
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
สุวิมล ลิ้มพูล
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการ
Facilitator จัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
alt
เมชญา สมุทรศรี
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
กนกวรรณ เสนพลกรัง
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
สิริมา คำแดง
ตำแหน่ง : พยาบาล
เหรัญญิก
 
alt
ธัญญลักษณ์ ทองเจริญชัยกิจ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
รุ่งวิภา มหาวรรณ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ยุพยงค์ มิ่งโอโล
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านการจัดการความรู้
 
alt
อารีย์ จันทร์ดอนไพร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ศิริลักษณ์ กาดีโรจน์
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
จันทิรา ประยูรชาญ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
อัปสร แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการและปฏิคม
 
alt
วรรณลี ศรีโชติ
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการและปฏิคม
 
alt
เกศินี ทองจุลเจือ
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการ
 
alt
สุภาวรรณ ลุนมาตร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ธัญมน สุวรรณพัฒน์
ตำแหน่ง : พยาบาล
เหรัญญิก
 
alt
สุภาวดี อิมราพร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
วรรณจิตร จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ชลธิชา เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : พยาบาล
เลขานุการ
Facilitator ด้านการจัดการความรู้
 
alt
มนสิชา อุดมภัทรไพศาล
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสร้างเสริมสุขภาพ
 
alt
ทิพย์กมล พิชัยคำ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
สวรรยา รอดเกิด
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
นิตยา บุญศรี
ตำแหน่ง : พยาบาล
เหรัญญิก
 
alt
อาภากร เวชตะนัส
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
 
alt
ณัฐพร มั่นคงสกุลชัย
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
วรรณภา สันทอง
ตำแหน่ง : พยาบาล
Facilitator ด้านการจัดการความรู้
 
alt
สุภาวิณี พิมพา
ตำแหน่ง : พยาบาล
สวัสดิการและปฏิคม
 
alt
ภูวดล รัตนชมภู
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
จามจุรี สถานอุ่น
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
นพดล ผ่องฉวี
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ผกามาศ พงษ์ปลัด
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
สุกัญรัตน์ สายไทย
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
อมรกานต์ บัวทอง
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ชรินทร์ทิพย์ แสงโนรี
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
กัณฐรัตน์ กลิ่นสูงเนิน
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ธันยารัตน์ พรพัชรสกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ศศิธร กำเนิดเพ็ชร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
กรรณาภรณ์ บริสุทธิยางกูร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
รุจิประภา ตามภิบาล
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
เมธาวี สำเริง
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
มัณฑนากาญน์ นึกเร็ว
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ลัดดาวัลย์ ประจวบกลาง
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ธัญวิทย์ นิลพุฒ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
สิรวิชญ์ สยนานนท์
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
กุลรีย์ สวัสดี
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
รชาภา กิจประเสริฐ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
พิมพ์ผกา ชอบชัย
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
มณฑิกาญณ์ ฤาไกร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
อรรถชัย จันทรานุพงษ์
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
อุษารัตน์ ริดแก้ว
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ญานิกา อินทรอักษร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ชาลิสา สายบุตร
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
วิมลรัตน์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
พัทธ์ธีรา อนรรฆสิริกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
ณัฐวดี สุวรรณพิทักษ์
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
เจนจิรา คำพล
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
สุระพันธ์ ธนสารพานิช
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
พิมพ์พิไล สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
เพ็ญพิชชา พรมมี
ตำแหน่ง : พยาบาล
 
alt
รุ่งราวรรณ บัวชัย
ตำแหน่ง : พยาบาล (หน่วยระงับปวด)