หน่วยงานต่างๆ ในภาควิชา

ปัจจุบันภาควิชาวิสัญญีวิทยา ประกอบด้วยหน่วยงาน 6 หน่วยงาน ได้แก่

 
   1. หน่วยดูแลผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึก (PACU) 
   2. หน่วยดูแลรักษาทางระบบหายใจ (Inhalation Therapy Unit) 
   3. หน่วยระงับปวด (Pain Relief Unit) 
   4. หน่วยดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก (ICU) 
   5. หน่วยประคองระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory Support Unit) 
   6. หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยธุรการ