การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
บริจาคเงิน สิ่งของ และอาหาร เพื่อผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อผู้ปฏิบัติงาน
COVID-19 รู้เพื่อรอด
ข้อมูลโรค ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำ
ประกาศการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อรับสถานการณ์ COVID-19 โดยขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน ติดต่อเลื่อนนัดการตรวจที่...

ด่วน COVID-19 Call Center

โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ป้องกัน COVID-19 ได้โดย...

ล้างมือ-สวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง

Q: โรคที่ควรระวังและวิธีป้องกัน นอกเหนือจากโควิด-19

A: ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก

บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

UHosNet 72th "In the Time of COVID-19"

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพย...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม เชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤต

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19 "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง"

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.D.-M.Eng.)
รอยแผลเป็นชนิดขาว

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งูสวัดขึ้นพันรอบตัว จะเสียชีวิตจริงหรือไม่

โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล