การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
COVID-19 รู้เพื่อรอด
ข้อมูลโรค ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำ
ประกาศการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อรับสถานการณ์ COVID-19 โดยขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน ติดต่อเลื่อนนัดการตรวจที่...

New Normal For Health Promotion

01 ดูแลสุขภาพ 02 ดูแลสุขอนามัย 03 หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง...

ประตู NEW NORMAL ปลอดภัยจาก COVID-19

COVID-19 FREE with NEW NORMAL Hands Free Door from THAILAND

คุณสุนทร ภักดีจรัส บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. จำกัด พัฒนาการ

ขอเชิญร่วมประชุม “Role of Music Therapy in Integrative Medicine” บทบาทของดนตรีบำบัดในการแพทย์แบบผสมผสาน

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

กิจกรรม Leadership Walk Round ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุกรรม ชั้น 1 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ชั้น 2 และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง 910 A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.D.-M.Eng.)
แกะยาแคปซูลกินได้หรือไม่

ยาเม็ดแคปซูล ประกอบด้วย ตัวยา เปลือกแคปซูล ซึ่งยาแคปซูลบางชนิดแกะผงยาออกจากเปลือกแคปซูลได้ บางชนิดแกะออกจากเปลือกแคปซูลไม่ได้...

ล้างจมูกอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยเด็ก

ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล