การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
คุณกชนิภา วิกรมธรรมกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท RUNSTOP Brake System จำกัด ถนนพุทธมณฑล สาย 4

ร่วมฟังการบรรยาย Does “Myofunctional therapy” really work?!

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การรับสมัครสอบ Long Case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องบรรยาย ๖๒๑ ชั้น ๒ อาคารบริหาร...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลื่อนการจัดงานเดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

โรคต้อกระจก คืออะไร?

คือ ภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่น ไม่ใสเหมือนปกติ ทำให้มองไม่ชัด หรือคุณภาพการมองเห็นลดลง

กินยาคุมนาน ๆ เสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่

ผู้เขียน : ผศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ย้อมผมบ่อยเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่

โดย รศ. นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...