ศูนย์บริการด้านสุขภาพ

กลุ่มศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
ภาพ ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี
ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการในเชิงรุก ...
ภาพ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
ดำเนินการให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงาน ศึกษาต่อ อบรม และดูงานระยะยาวที่ต่างประเทศ ในราคาย่อมเยาว์ โดยเน้นถึงคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจทุกขั้นตอน...
ภาพ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์
มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบให้บริการตรวจวิเคราะห์จีโนมทางการแพทย์ เพื่อการตรวจกรอง ป้องกัน รักษาโรค เพื่อลดการเจ็บป่วย และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในทุกอายุ...
ภาพ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
เป็นศูนย์กลางทางการให้บริการ การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการวิจัยโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึมอย่างครบวงจร และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามปณิธานของคณะฯ...
ภาพ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
โครงการรังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีระดับ ตติยภูมิทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการทาง ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย...
ภาพ ศูนย์ไตเทียม
ให้บริการการบำบัดรักษาทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมและเทคโนโลยีขั้นสูง 12 เตียง เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลไตเทียม ในด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ...
ภาพ ศูนย์โรคการนอนหลับ
ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านโรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีปรัชญาการทำงานแบบ สหสาขาวิชาชีพในงานที่เกี่ยวกับโรคการนอนหลับทั้งหมด เพื่อร่วมกันพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการในทุกแขนงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง...
ภาพ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service)...
กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
ภาพ ศูนย์พิษวิทยา
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา อันตรายที่เกิดจากสารเคมี ยา หรือสารพิษต่าง ๆ โดยให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีต่าง ๆ ความเป็นพิษ การเกิดพิษ อาการ การวินิจฉัย และวิธีการบำบัดรักษาเบื้องต้นแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป...
ภาพ ศูนย์มะเร็ง
ความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทางด้านการรักษา การบริการผู้ป่วย การศึกษาวิจัย การส่งเสริมสุขภาพโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะฯ ...
ภาพ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ให้บริการด้านส่องกล้องทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้ ตลอดจนถึงลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก เพื่อหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร สาเหตุของอาการเลือดออก ติ่งเนื้อ ก้อนเนื้อ และมะเร็งลำไส้ใหญ่...
ภาพ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพ (One stop Service) ในการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อจดทรัพย์สินทางปัญญา การยายสิทธิ์ (Licensing) และการนำนวัตกรรมสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ ...
ภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
เกิดกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ...
ศูนย์/โครงการอื่น ๆ
ภาพ ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือ True Health
มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่ดี ร่วมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว พร้อมรับการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ยุคปัจจุบันอยู่เสมอ
ภาพ รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค
ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้การเข้าถึงการบริการทางสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู จากโรงพยาบาลรามาธิบดี...
ภาพ โครงการร่วมโรงพยาบาลรามาธิบดี-วิมุต
การขยายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลวิมุต เพื่อให้ผู้รับบริการลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการการรักษา อาทิ การให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยเบื้องต้น 7 อย่าง โดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาผ่าตัด และมีการขยายไปสู่การให้บริการเรื่องเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น