การจัดการศึกษา

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508 เป็นคณะแพทยศาสตร์ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย มี ศาสตราจารย์นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี เป็นคณบดีท่านแรก โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างรากฐานความรู้ทางการแพทย์และการพยาบาล (Knowledge - based medicine and care) เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย ลักษณะพิเศษของรามาธิบดี คือมีการผลิตบัณฑิตทั้งสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ในคณะเดียวกัน ทำให้สามารถประสานการเรียนการสอน การบริการควบคู่กัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม อันยังประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รามาธิบดี เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนวิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ปรีคลินิก) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้นักศึกษามีแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน รามาธิบดีผลิตนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย บัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและแพทย์เฉพาะอนุสาขาต่างๆ รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ที่มีหน่วยกิตจำนวน 16 หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ อีก 92 หลักสูตร