You are here

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างองค์กร 2. ข้อมูลผู้บริหาร 3. อำนาจหน้าที่ 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ
2. กฎระเบียบ ข้อบังคับ

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 8. Q&A 9. Social Network

การให้บริการงาน
14. มาตรฐานการให้บริการ
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านการบริการรักษาพยาบาล

15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 17. E-Service

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40. การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นปัญหา 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
1. แผนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ
2. มาตรการหรือระเบียบปฏิบัติ

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส