การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)
1. โครงสร้างองค์กร 2. ข้อมูลผู้บริหาร 3. อำนาจหน้าที่ 4. ข้อมูลการติดต่อ 5. ข่าวประชาสัมพันธ์ 6. Q&A 7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*

12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ* 13. E–Service 14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 21. การขับเคลื่อนจริยธรรม 22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี 32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน