คณะกรรมการบริหารคณะฯ

 
ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
คณบดี
Professional Service Cluster
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
รองคณบดี
รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
อ. พญ.ศนิ มลกุล
อ. พญ.ศนิ มลกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
รองคณบดีฝ่ายการคลัง
ผศ. ดร. พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
ผศ. ดร. พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ
ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร
ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
คุณนรา เปาอินทร์
คุณนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร
ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและคู่ความร่วมมือ
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและศูนย์ความเป็นเลิศ
ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์
ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Ramathibodi Healthcare System Cluster
ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต
ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
Education and Research Cluster
ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา
ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผศ. ดร. พญ.ปองทอง ปูรานิธี
ผศ. ดร. พญ.ปองทอง ปูรานิธี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศ. พญ.สินี ดิษฐบรรจง
ศ. พญ.สินี ดิษฐบรรจง
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย