icon ประกอบหลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอน
นักศึกษา
แบบฟอร์ม ข่าวสาร/ประกาศ คู่มือ และช่องทางการติดต่อ
วิจัย
วิจัย โครงการ วารสาร และทรัพย์สินทางปัญญา
 
ภาพกำหนดการจัดกิจกรรมตักบาตรประจำเดือน

กำหนดการจัดกิจกรรมตักบาตรประจำเดือน ณ สถาบันราชสุดาฯ

 
โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติสมาค...

 
กิจกรรมวันครู กับหัวข้อ “ฉันภูมิใจที่ได้เป็นครู”

กิจกรรมดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจที่อยากทราบว่า ครูการศึกษาพิเศษ (ครูสอนคนหูหนวก) เป็นอย่างไร

พบกับพี่ ๆ ศิษย์เก่...

 
ภาพประกาศรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 ธ.ค. 2566 - 31 พ.ค.2567

 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก ได้จัดนิทรรศการ ขนมไทย 4 ภาค

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก ได้จัดนิทรรศการ

 
งานแถลงข่าวโครงการอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชน 135 ชั่วโมง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับมูลนิธิสายใจไทยฯ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.รติรส จันทร์สมดี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา และ

 
การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาครูก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันราชสุดา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิ...

 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยกรวด

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรง...

 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ อนุสาขาวิชา ประชากรกับการพัฒนา

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 599 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566  ได้อนุมัติการแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธ...

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สถาบันราชสุดา

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สถาบันราชสุดา (ชื่อเดิม ว...

 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิยา พวงทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก สถาบันราชสุดา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิยา พวงทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก สถาบันราชส...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ

ลิงก์ไปเพื่อไปยังรับนักศึกษาใหม่ปี 2566ลิงก์ไปเพื่อดาวน์โหลด E-Bookลิงก์ไปยังเว็บไซต์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 8ลิงก์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดาลิงก์ไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติลิงก์ไปยังสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบสารสนเทศ/สวัสดิการ