รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่ม...
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-201-2166
ตามที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทางสาขาวิชาฯ จึงได้วางแนวทางปฏิบัติในการลดจำนวนผู้ป่วยของคลินิกลง
โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ (1) งดรับผู้ป่วยใหม่ระหว่างวันที่ (2) งดนัดผู้ป่วยเก่า ยกเว้นรายที่มีความผิดปกติ (3) งดการผ่าตัดผ่านก...
เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาควิชาฯ ขอลดการให้บริการผู้ป่วยนอกสูติกรรมและงดการให้บริการคลินิกวินิจฉัย...
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องต่อแผนการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเ...

ปัญหาปวดท้องประจำเดือนเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายคน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงที่มีประจำเดือน มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกาย

 

การตัดสายสะดือหลังคลอด เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยแต่ก่อนนั้นจะมีการตัดสายสะดือที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อทำคลอดรกที่รวดเร็วตามลำดับ ช่วยป้องกันการตกเลือดและลดปัจจัยการเสียชีวิตของแม่ แต่ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ปรับเปลี่ยนการตัดสายสะดือให้ช้าลงกว่าเดิม เพื่อสุขภาพที่ดีของทารก จากการได้รับเลือดที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีหลายประการด้วยกัน

ปัจจุบันมีคนสนใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดเป็นจำนวนมาก บางรายไม่มีพันธุกรรมที่ทำให้สามารถตั้งครรภ์แฝดตามธรรมชาติได้ ก็ยังต้องการที่จะพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อตั้งครรภ์แฝด โดยขาดความรู้ถึงความเสี่ยงที่มีมากมายแตกต่างจากการตั้งครรภ์ทั่วไป

Video Channel  

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com