ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
 
 
 
 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2568

รับสมัคร...

 

วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566 on-site meeting ณ ห้องประชุม ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ...

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2566 กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2567 สัมภาษณ์วัน...

 

วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ River Kwai village resort and onsen จังหวัดกาญจนบุรี ธีม...

 

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ Lacol Khaoyai Hotel จังหวัดนครราชสีมา ธีม into the wood...

 

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ รับพรจากอาจารย์อาวุโส

 

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี Theme Characters