ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
 
 
 
 
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ที่ จ.ชลบุรี
 
Farewell Party
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทุกคนที่สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์ปีท...