ความรู้สำหรับประชาชน
ความรู้สำหรับประชาชน
Healthcare
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย
Research
สำหรับนักศึกษา
สำหรับนักศึกษา
Education
 
Palliative Care
หลักการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้ป่วย บทความเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย/เรื่องเล่าจากประสบการณ์ และ Common symptoms in palliative care
 
หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญสามารถดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองที่มีความซับซ้อนอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
 
การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home healthcare)
หมายถึง การบริหารให้มีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวรายหนึ่ง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน
Article: Postgrad
เมื่อผู้ดูแลทำไม่ไหวแล้ว
อ. พญ.วัจนา ลีละพัฒนะ ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

แสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รับสมัครแพทย์อัตราจ้าง
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อาคาร ๓ ชั้น ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486