หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

 

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

(ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Geriatric Family Medicine

 

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุภาษาอังกฤษ) Certificate of Medical Proficiency in Geriatric Family Medicine

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย) ป. เวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

(ภาษาอังกฤษ) Cert. Geriatric Family Medicine

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

พันธกิจของหลักสูตร

เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญที่สามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีความซับซ้อน ให้คำปรึกษาแก่แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์สาขาอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เป็นผู้นำในการประสานเครือข่ายการดูแลระหว่าง

โรงพยาบาล บ้าน และชุมชนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย และครอบครัว พัฒนาทีมสุขภาพและอาสาสมัครให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดูแล และปฏิบัติงานสอดคล้อง

กับความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

 

กิจกรรมการฝึกอบรม

แพทย์ที่เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานในหลากหลายบริบท ได้แก่

 - การดูแลผู้สูงอายุในลักษณะผู้ป่วยนอก (Geriatric care clinic)

 - การดูแลผู้ป่วยสูงอายุในลักษณะผู้ป่วยในที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับบ้าน และการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนระยะยาว (Intermediate care and community long term care)

 - การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยสูงอายุภายในชุมชน (Geriatric Home care)

 - การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและระยะประคับประคอง (palliative care)

 - การฝึกปฏิบัติงานในสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ ด้านประสาทวิทยา และโภชนาวิทยา

 - การฝึกปฏิบัติงานในสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 - การฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย และความผิดปกติในการสื่อความหมาย

 - การฝึกปฏิบัติงานในสาขาจักษุวิทยา

 - การฝึกปฏิบัติงานในวิชาเลือกอิสระ (Elective)

 - การนำเสนอกรณีศึกษาเพื่ออภิปราย (Geriatric case conference)

 - การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุระหว่างสถาบัน (Interhospital Geriatric Care conference)

 - การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่ออภิปรายปัญหาผู้ป่วย (Multidisciplinary geriatric round)

 - การประชุมวารสารสโมสร (Journal Club)

 - การบรรยายและอภิปรายพิเศษ (Thursday Academic Activities)

 

>>>> คำถามที่มีการสอบถามบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตร <<<<