หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 • รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอายุ
  RAID 421 Elderly care

 • รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑
  RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I

 • รมคร ๔๑๑ บทนำเวชศาสตร์คลินิก
  RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship

 • รมวค ๕o๑ วิชาเลือกเฉพาะเวชศาสตร์ครอบครัว
  RAFM 501 Selective Family Medicine

 • RAID 615 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
  RAID615 Clinical Practice and Health Care Management in Community Setting

  รมคร 408 เวชปฏิบัติปฐมภูมิ 1 (RAID 408 Primary Care Medicine I)

  รมคร 515 เวชปฎิบัติปฐมภูมิ 2 (RAID 515 Primary care Medicine II)

  รมคร 612 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน (RAID 612 Family & Community medicine)

  เอกสารประกอบการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 4 หลักสูตร RAID 408 Primary Care Medicine I

  เอกสารประกอบการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 5 หลักสูตร RAID 515 Primary Care medicine II