คณาจารย์ (Faculty Staff)

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสายพิณ  หัตถีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสายพิณ  หัตถีรัตน์
 ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 NameAsst. Prof. Saipin  Hathirat (Head of the Department)
Area of interest: Medical Education, Palliative Care
 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพล  นาควิโรจน์
 ตำแหน่ง: รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 NameAsst. Prof. Kittiphon  Nagaviroj (Deputy head of the Department)
Area of interest: Palliative Care
 
อาจารย์นายแพทย์เอกชัย  เพชรล่อเหลียน
อาจารย์นายแพทย์เอกชัย  เพชรล่อเหลียน
 ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาด้านการบริการ
 NameEkkachai  Petchlorlian
 
อาจารย์นายแพทย์ธเนศ  แก่นสาร
 ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาด้านการบริการวิชาการ
 NameThanate Gaensan
 
อาจารย์แพทย์หญิงวสากร  เกตุประยูร
 ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาด้านการพัฒนาคุณภาพ
 NameWasakorn  Ketprayoon
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกพร  สุขโต
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 NameAsst. Prof. Kanokporn  Sukhato
Area of interest: Medical Education
 
อาจารย์แพทย์หญิงจิศพรรณ  จงเจริญคุณวุฒิ
อาจารย์แพทย์หญิงจิศพรรณ  จงเจริญคุณวุฒิ
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 NameJitsaphan  Chongcharoenkunawooti
 
อาจารย์แพทย์หญิงดำรงรัตน์  เลิศรัตนานนท์
อาจารย์แพทย์หญิงดำรงรัตน์  เลิศรัตนานนท์
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 NameDumrongrat  Lertrattananon
Area of interest: Medical Education
 
อาจารย์นายแพทย์โสฬส  ปลอดภัย
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 NameSolos  Plodphai
 
อาจารย์นายแพทย์อาทิตย์  ชัยธนสาร
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 NameArthit Chaithanasarn
Area of interest: Palliative Care, Medical Education
 
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงอัญญพร  สุทัศน์วรวุฒิ  สึจิยะ
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 Name: Unyaporn Suthutvoravut
Area of interest: Geriatrics, Community Care
 
อาจารย์นายแพทย์อิทธิพล   วงษ์พรหม
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 NameItthipon Wongprom
Area of interest: Palliative Care, Medical Education
 
อาจารย์แพทย์หญิงภัควิภา  เริ่มยินดี  กวาน
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 NamePakwipa Rermyindee
Area of interest: Geriatrics, Health Prevention
 
อาจารย์แพทย์หญิงขวัญชนก  หอมแสงประดิษฐ
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 Name:  Kwanchanok Homsangpradit
 E-mail Kwanchanok.Hom@mahidol.ac.th
Area of interest: Sexual Health
 
อาจารย์แพทย์หญิงสุภัค  สงวนทรัพย์
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 NameSupak Sanguansap
 
อาจารย์แพทย์หญิงณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 Name: Natthakorn pongsettakul
Area of interest: Palliative Care
 
อาจารย์แพทย์หญิงอรอนงค์  ชนะจรัญวิทย์
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 Name: Ornanong Chanajarunwit
 
อาจารย์แพทย์หญิงพัชรณัฏฐ์ อินทรพิทักษ์
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 Name: Patcharanat Inpithuk
 
อาจารย์แพทย์หญิงวัจนา   ลีละพัฒนะ
 ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ
 Name: Wajana leelawatna
Area of interest: Geriatrics
 
อาจารย์แพทย์หญิงมนฑรัตม์   เจนทวีพรกุล
 ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ
 NameMontarat   Jentaweepornkul
Area of interest: Palliative Care
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 สังกัด: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 Name: Asst. Prof. Sutida Sumrithe
Area of interest: Medical Education
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 สังกัด: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 Name: Chaturon Tangsangwornthamma
Area of interest: Occupational Medicine
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปณิธี พูนเพชรรัตน์
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 สังกัด: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 Name: Panitee Poonpetcharat
Area of interest: Medical Education
 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา  บุญเกิด
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 สังกัด: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 NameChitima  Boongird
Area of interest: Geriatrics
 
อาจารย์แพทย์หญิงกมนต์ภรณ์ สุวรรณทวีมีสุข
 ตำแหน่ง: อาจารย์
 สังกัด: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 Name: Kamonporn suwanthaweemeesuk