คุณสมบัติและการคัดเลือกแพทย์ผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

แพทย์ที่เข้าอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

 • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • สาขาจิตเวชศาสตร์
 • สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 • สาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขา
 • สาขาวิสัญญีวิทยา
 • สาขาสูตินรีเวชวิทยา
 • สาขาศัลยศาสตร์
 • สาขากุมารเวชศาสตร์
 • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
 • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
 • สาขาอื่นๆ ให้ติดต่อทางภาควิชาฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แพทย์ที่เข้ารับการอบรมจะมีหรือไม่มีต้นสังกัดหรือไม่ก็ได้ แต่กรณีหากมีต้นสังกัดจะได้รับการพิจารณาก่อน

*** ทางภาควิชาฯ มีนโยบายรับผู้พิการเข้ารับการอบรม อย่างไรก็ตามลักษณะของความพิการต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมหรือการสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการรับสมัคร

   1. ผู้สนใจ สามารถเข้าไปดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร ได้ที่

      

       ปิดรับสมัครภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566

   2. ส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

 • หนังสือรับรอง (Letter of recommendation) ประวัติความประพฤติ ความรับผิดชอบจำนวน 2 ฉบับ
 • หนังสือแนะนำตัว (Personal statement) และประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
 • ผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

         - MU GRAD Test (Computer-based) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 36 หรือ

         - IELTS ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3 หรือ TOEFL iBT (Internet Based) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 32 หรือ

         - TOEFL – ITP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 400

โดยสามารถสแกนส่งมาที่ watcharaporn.boo@mahidol.edu

  3. เมื่อราชวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครให้ภาควิชาฯ ทางภาควิชาฯ จะโทรนัดสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด

 

การคัดเลือกผู้เข้าอบรม

 • ภาควิชาฯ จะทำการประกาศคุณสมบัติรายละเอียดเอกสารการรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ
 • เปิดรับสมัครและคัดเลือกตามกำหนด
 • แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่สัมภาษณ์และพิจารณาแพทย์ที่สมัครรับการอบรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
 • การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ที่ได้รับเข้าอบรม พิจารณาตามข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้
  • หนังสือรับรอง (Letter of recommendation) ประวัติความประพฤติ ความรับผิดขอบจำนวน 2 ฉบับ
  • ผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (English proficiency requirement) อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
   • MU GRAD Test (Computer-based) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 36 หรือ
   • IELTS ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3 หรือ
   • TOEFL iBT (Internet Based) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 32 หรือ
   • TOEFL – ITP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 400

  • หนังสือแนะนำตัว (Personal statement) และประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
  • หลักฐานการมีต้นสังกัด (ถ้ามี)
  • คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์

 • การคัดเลือกจะใช้วิธีเรียงลำดับคะแนนตามจำนวนแพทย์ที่รับได้ และกรณีที่คะแนนใกล้เคียงกันจะขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
 • การประกาศผลจะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง
 • หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบคะแนนได้ หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน

โดยสำหรับปีการฝึกอบรม 2567 สามารถติดต่อสมัครรอบแรกได้ภายใน 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ คุณวัชราภรณ์ บุญมี โทร 02-201-1486 ในเวลาราชการ