You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3 ปีเต็ม

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

        ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านจะถูกสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของภาคฯ เพื่อทำความรู้จักผู้สมัครและทำการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติสำคัญดังนี้ 

  1. มีความเข้าใจและตั้งใจจริงในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ 
  2. ปฏิบัติงานใช้ทุนครบ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาก่อน  
  3. ภาควิชามีนโยบายไม่ปฏิเสธการรับผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความพิการ ตราบเท่าที่ความพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โดยจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ของผู้สมัครแต่ละรายร่วมด้วย

หลักฐานประกอบการสมัคร  : 

  1. ประวัติผู้สมัคร (Curriculum vitae)  
  2. จดหมายแสดงเจตจำนงในการสมัครเรียนแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (recommendation Letter) จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดีจำนวน  3 ท่าน  โดยให้ส่งจดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. หลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่จบการศึกษา
  5. Portfolio (Optional)

 จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่รับได้ต่อปี  : 

               14 คน 

ขั้นตอนการรับสมัคร

       เดือน กรกฏาคม - ตุลาคม ของทุกปี   ให้ผู้สนใจสมัคร โทรแจ้งความประสงค์ พร้อมฝากรายชื่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ คุณเบญจรัตน์ ผู้ประสานงานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่เบอร์โทร 02-2011486 และเข้าไปสมัครผ่านเว็ปไซท์ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 

     เดือน ตุลาคม ของทุกปี  แพทยสภาประกาศเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ให้ผู้สมัครทุกราย ดำเนินการสมัครอย่างเป็นทางการกับแพทยสภา (ให้ติดตามที่เวปไซด์แพทยสภา) 

 

      เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี เมื่อฝ่ายการศึกษารวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้แล้ว ภาคฯจะโทรนัดสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด  

 

    เดือน มกราคม ของทุกปี ภาควิชาฯ ส่งรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกให้แก่ราชวิทยาลัย และแพทยสภา

    เดือน มีนาคม ของทุกปี    แพทยสภาประกาศรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1 

    หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลได้ หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ภายใน 14 วัน

    หากได้ผู้สมัครไม่เต็มจำนวนในรอบแรก ภาควิชาฯ อาจจะเปิดรับสมัครรอบ 2 ตามประกาศของแพทยสภาต่อไป 

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ให้แพทย์ผู้สนใจสมัคร โทรแจ้งความประสงค์พร้อมฝากรายชื่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ คุณเบญจรัตน์ ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ โทร 02-201-1486 ต่อ 103

2. สมัครพร้อมแนบหลักฐานผ่านคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

3. สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (อีกครั้ง) โดยกรอกใบสมัครทางแพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมยื่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (ติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ https://www.thaifammed.org)

4. เมื่อราชวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครให้ภาควิชาฯ ทางภาควิชาฯ จะโทรนัดสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด (ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565)

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486