งานวิจัยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

พันธกิจด้านการวิจัย
     ผลิตผลงานวิจัยด้านคลินิก  จิตวิทยาสังคม  ครอบครัว อาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่มีปริมาณและคุณภาพระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

  คณะกรรมการวิจัย

  หน้าที่ 

  การดำเนินงาน

  ผลงานวิจัย

  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

  หน่วยบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี