You are here

หน้าที่

  1. กำหนดนโยบายการทำงาน  การดำเนินงานด้านการวิจัย  เพื่อตอบสนอง  วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯ
  2. สนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยและวิชาการของภาควิชาฯ
  3. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย
  4. สร้างบรรยากาศให้มีการผลิตผลงานวิจัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486