You are here

พันธกิจด้านการวิจัย/ดำเนินงาน

 

พันธกิจด้านการวิจัย

 ผลิตผลงานวิจัยด้านคลินิก  จิตวิทยาสังคม  ครอบครัว อาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่มีปริมาณและคุณภาพระดับสากล

และเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

การดำเนินการ
  1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาฯเป็นประจำทุก 2 เดือน
  2. ประชุมสนทนาวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง
  3. ประชุม Academic update  เดือนละ 1 ครั้ง
  4. ดูแล Website งานวิจัยของภาควิชาฯ ให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
  5. สนับสนุนบุคคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาเพิ่มเติมด้านการวิจัยและระบาดวิทยา
  6. เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
หน้าที่
  1. กำหนดนโยบายการทำงาน  การดำเนินงานด้านการวิจัย  เพื่อตอบสนอง  วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯ
  2. สนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยและวิชาการของภาควิชาฯ
  3. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย
  4. สร้างบรรยากาศให้มีการผลิตผลงานวิจัย
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486