พันธกิจด้านการวิจัย/ดำเนินงาน

 

พันธกิจด้านการวิจัย

 ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติครอบครัวที่มีปริมาณและคุณภาพระดับสากล

และเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

การดำเนินการ
  1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาฯเป็นประจำทุก 2 เดือน
  2. ประชุมสนทนาวิจัยทุก 1 เดือน
  3. ดูแล Website งานวิจัยของภาควิชาฯ ให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
  4. สนับสนุนบุคคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาเพิ่มเติมด้านการวิจัยและระบาดวิทยา
  5. เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
หน้าที่
  1. กำหนดนโยบายการทำงาน  การดำเนินงานด้านการวิจัย  เพื่อตอบสนอง  วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯ
  2. สนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยและวิชาการของภาควิชาฯ
  3. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย
  4. สร้างบรรยากาศให้มีการผลิตผลงานวิจัย