ผลลัพธ์และระยะเวลาการฝึกอบรม

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร

 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังต่อไปนี้

 

1.  การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care according to functional ability)

1.1  การดูแลผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง (High functional ability)

1.2  การดูแลผู้สูงอายุที่เริ่มมีความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆได้ลดลง (Decline functional ability)

1.3  การดูแลผู้สูงอายุในระยะถดถอยที่ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆเองได้และจำเป็นต้องมีผู้ดูแล (Significant loss)

1.4  ประเมินภาวะเครียดของผู้ดูแลโดยเฉพาะผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัว (Informal caregiver) และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการลดภาระหนักในการดูแลและลดความตึงเครียดในครอบครัว

1.5  ประเมิน ติดตาม และดูแลสมาชิกครอบครัวหรือผู้ดูแลรวมทั้งสามารถทำงานประสานกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังติดตาม

 

2.  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)

2.1  หลักการแพทย์พื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ (Principle care of older adults)

2.2  ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (Common geriatric problems)

 

3.  การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement)

3.1  วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.2  เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

3.3  สามารถใช้สารสนเทศทางการแพทย์เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างเหมาะสม

 

4.  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)

4.1  นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2  ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์

4.3  สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจความต้องการด้านสุขภาพ เป้าหมาย และความคาดหวังในการดูแลของผู้ป่วยหรือครอบครัว

4.4  ให้โอกาสผู้ป่วยและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลรักษาของตนเอง รวมทั้งเพื่อวางแผนการดูแลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อเนื่องจนผู้ป่วยเสียชีวิต

4.5  สื่อสาร ประสานการทำงาน และวางแผนการดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น เพื่อให้การดูแลครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

4.6  ให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพและประชาชนทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ

 

5.  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย ชุมชน และผู้ร่วมงานสหวิชาชีพ โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย

5.2  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

5.3  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.4  สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้

 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

6.1  มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

6.2  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุในชุมชน

6.3  ใช้ทรัพยากรสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

ระยะเวลาของการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ ปี โดยแพทย์ที่เข้าอบรมต้องได้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด

และเวลาของการฝึกอบรมในแต่ละส่วนย่อยของหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินเพื่อประกาศนียบัตร

 

ปีที่เริ่มการฝึกอบรม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี)