รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

นพ.เตชินท์  พงศ์ปรีดิ์เปรม

นพ.ขจรธรรม  พาทยกุล

นพ.จิรวัฒน์  พิรเวชสกุล

นพ.ธัชวิน   ธัญวงษ์

นพ.ประวีณ  อึ้งสกุล

นพ.ปวริศ  ศิริโกมล

พญ. ประภาศิริ  ภักดิ์ปาน

พญ.ปณภัช  ภรภัทร์ธนะดุล

พญ.ปรมาพร วงศ์วรชาติ พญ.ปรียานุช  เค้าฉิม พญ.ภวรัญชน์  พินิจจันทร์ พญ.ศุจีมาศ  ชัยทอง
   

พญ.อภิญญา  แซ่ลิ้ม

พญ.อาทิตตยา จันทร์ราม

 

 

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

นพ. ปฏิภาณ ศรีศิริรัตน์

พญ.กฤติกา มีศิลป์

พญ. ณัฐวดี บุญชู

พญ. กัญญภา ชาญจิรกิตติ

พญ. ปณัฐดา เกนุ้ย

พญ. พัทธวรรณ พัทธนันทพงศ์

พญ. ณัฐวรรณ มีประเสริฐสกุล

พญ. ธีรนันท์ จันทิมา

พญ. ฐิติกร มากวิจิตร พญ. พัชรวรรณ ทิพวัน พญ. ญาณิศา กองทัพธรรม พญ. ศุวนันท์ ยงประเดิม
   

พญ. อลิตษรา รอดนิตย์

นพ. ถิรวุฒิ แสงตุ่น

 

 

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
นพ. กิตติพงศ์  แซ่เล้า นพ. ยศบดินทร์  ศรีทับทิม นพ. อัคบัร แวมามะ นพ. อธิศ  รัตนศรีสกุล
นพ. ธนาพร  ไพบูลย์วิเชียรกุล พญ. พาขวัญ  พหลโยธิน พญ. พฤษรัตน์  อาจหาญ พญ. สิรินันท์   ติ๊บสุยะ
พญ. บรรณฑรวรรณ ยิ้มศิริวัฒนะ

พญ. สิรีธร  วงศ์หาญชัย

พญ. เพียงจิต  เสียงอ่อน พญ. เมธาวี   สถาวรานนท์
   
พญ. บุษรัตน์  น่านโพธิ์ศรี พญ. สิริพร  เซียวสกุล