รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

 

 

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

นพ.ดลวัฒน์  สุดท้าย

พญ.เขมวิภา  ทองนุ้ย

นพ.นรภัทร  รุ่งเรืองพลางกูร

พญ.ทิพากร  เกตุสกุล

นพ.ณัฐวรรธน์  สวงรัมย์ พญ.สิริกาญจน์  รอดปั้น พญ.สิริภัสสร  แสงกิจพร

พญ.วิศัลยา  จำนงค์

พญ.จริยา  พรไพรัช พญ.ปุณยวีร์  มงคล นพ.ธนเทพ  เบญจมานนท์ พญ.ธัญกมล  พลเดช
   

นพ.รัฐพล  ภิญโญ

พญ.พัณณิตา  โอ่เอี่ยม

 

 

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

นพ.เตชินท์  พงศ์ปรีดิ์เปรม

นพ.ขจรธรรม  พาทยกุล

นพ.จิรวัฒน์  พิรเวชสกุล

นพ.ธัชวิน   ธัญวงษ์

นพ.ประวีณ  อึ้งสกุล

นพ.ปวริศ  ศิริโกมล

พญ. ประภาศิริ  ภักดิ์ปาน

พญ.ปณภัช  ภรภัทร์ธนะดุล

พญ.ปรมาพร วงศ์วรชาติ พญ.ปรียานุช  เค้าฉิม พญ.ภวรัญชน์  พินิจจันทร์ พญ.ศุจีมาศ  ชัยทอง
   

พญ.อภิญญา  แซ่ลิ้ม

พญ.อาทิตตยา จันทร์ราม

 

 

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
นพ. ปฏิภาณ ศรีศิริรัตน์ พญ.กฤติกา มีศิลป์ พญ. ณัฐวดี บุญชู พญ. กัญญภา ชาญจิรกิตติ
พญ. ปณัฐดา เกนุ้ย พญ. พัทธวรรณ พัทธนันทพงศ์ พญ. ณัฐวรรณ มีประเสริฐสกุล พญ. ธีรนันท์ จันทิมา
พญ. ฐิติกร มากวิจิตร พญ. พัชรวรรณ ทิพวัน พญ. ญาณิศา กองทัพธรรม พญ. ศุวนันท์ ยงประเดิม
     
พญ.ถิรวุฒิ  แสงตุ่น