ติดต่อเรา

ศูนย์บริการข้อมูลรามาธิบดี (Rama Call Center)

 0-2201-1000, 0-2200-3000

 270 ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

GPS  พิกัด  13.7659  100.526

Line Official: LINE Official Ramathibodi

Facebook: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Hospital)

E-mail: saraban-ra-ramahosp@mahidol.ac.th

 

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (Ramadhibodi Chakri Naruebodindra Hospital)

E-mail: saraban-ra-rcnhosp@mahidol.ac.th

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (Chakri Naruebodindra Medical Institute)

E-mail: saraban-ra-cnmi@mahidol.ac.th

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi School of Nursing)

E-mail: saraban-ra-rson@mahidol.ac.th

 

แผนที่ โรงพยาบาล

 

Contact  งานวิเทศสัมพันธ์ (International Relations)