เข้าสู่เว็บไซต์งานการศึกษาต่อเนื่อง
เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง / ประชุมทางไกลทางการแพทย์
เข้าสู่เว็บไซต์งานโสตทัศนศึกษา
บริการโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพ วีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ บันทึกเสียง กราฟิกแอนิเมชั่น
เข้าสู่เว็บไซต์งานบริการวิชาการ
ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี / โครงการตำรา / Ramathibodi Medical Journal /
ศูนย์จัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
ศูนย์จัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
ขอตำแหน่งทางวิชาการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ
สำนักพิมพ์รามาธิบดี
สำนักพิมพ์รามาธิบดี
Ramathibodi Medical Journal (RMJ)
Ramathibodi Medical Journal (RMJ)
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสหสาขา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสหสาขา
การประชุมทางไกลทางการแพทย์
การประชุมทางไกลทางการแพทย์
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
 

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารบริหาร และ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์

 

Club เพื่อการให้คำปรึกษาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 
การอบรมการใช้งานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ CME

ขอเชิญผู้ประสานงาน รับผิดชอบการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของภาควิชา หน่วยงาน และสถาบันสมทบของคณะฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม...

 

ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๙๐.๓๐ น. โดย...

 

ตั้งแต่วันที่ 4 -15 ธันวาคม 2566 ณ โถงอาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ชั้น ๑ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวช...