Conferences
UPCOMING EVENTS 
Menu 1
เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง / ประชุมทางไกลทางการแพทย์
Menu 2
บริการโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพ วีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ บันทึกเสียง กราฟิกแอนิเมชั่น
Menu 3
ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี / โครงการตำรา / Ramathibodi Medical Journal /
ศูนย์จัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
ศูนย์จัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
Ramathibodi Medical Journal (RMJ)
Ramathibodi Medical Journal (RMJ)
โครงการตำรารามาธิบดี
โครงการตำรารามาธิบดี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสหสาขา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสหสาขา
การประชุมทางไกลทางการแพทย์
การประชุมทางไกลทางการแพทย์
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๙...

 

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00-10.20 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร1)

 

RIAC 2022 Resume of Regular Practice, Triumph and Beyond 5th-6th September

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา...

 

ขอเชิญร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม และวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ขอเชิญชวนชาวรามาธิบดีทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น....

 

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ -...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวช...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พร...