การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
รายการ File Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พ.ศ. 2565
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานอันมีลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการขอรับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
ลิขสิทธิ์ (Update กันยายน 2565)  
1. CR01 แบบฟอร์มขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
2. หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์
สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร (Update กันยายน 2565)  
1. PT01 แบบฟอร์มขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. PT02 รายละเอียดการประดิษฐ์ ส่ง File Word ไปที่ : int@mahidol.ac.th
3. PT03 หนังสือยืนยันการเป็นผู้ประดิษฐ์
** หมายุเหตุ ทาง iNT MU จะจัดทำ PT03 หนังสือยืนยันการเป็นผู้ประดิษฐ์ ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารสัญญาโอนสิทธิ์ ** 

แบบฟอร์มต่างๆ ให้ส่งผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์ม PT02

ผลงานอนุสิทธิบัตร เอกสารประกาศโฆษณา รายละเอียดการประดิษฐ์
1.เสื้อคลุมทรวงอกและช่องท้องสำหรับใช้กับอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักที่กระดูกสันหลัง ส่วนเอว
ผู้ประดิษฐ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
2. กรรมวิธีในการเตรียมชุดตรวจโรคพิทิโอสิส (Pythiosis) โดยวิธี ฮีเมกกลูติเนชั่น(Hemagglutination)
ผู้ประดิษฐ์ ศ.นพ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
3. แท่งขยายรูทวาร
ผู้ประดิษฐ์ ผศ.พญ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ
4. ชุดอุปกรณ์ช่วยกำหนดจังหวะการเดินสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Walking assist toolkit / Walking device for freezing gait)
ผู้ประดิษฐ์ อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์