ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ที่ได้รับการตีพิมพ์แ...

 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิช...

 

วันที่ 14 กันยายน 2566 รศ. ดร. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้รับเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี ในโอกาส...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ได้จัดทำรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 - 2563 สุข...

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

 

 วันที่ 12 เมษายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดงานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์...

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่...

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีงบประมาณ 2566

 
Module 7: Human Factors in Healthcare

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 6 Part2: Root Cause Analysis (How)

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 6 Part1: Overview of Root Cause Analysis

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 5: Safety Culture, HRO, Incident Management (Reporting and Disclosure)

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี