Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF

Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF

                    หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประสานงานการรับสัมภาษณ์ และรวบรวมเอกสารนำส่งกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการโดยหน่วยพัฒนาการศึกษา งานบริหารการศึกษา

 • สรุปจำนวนผู้ขอรับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ MUPSF
ปีงบประมาณ ไตรมาส จำนวนผู้ขอรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ MUPSF ระดับคณะฯ รับรองระดับที่ 2
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับที่ 2
การจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม
ระดับที่ 3
การจัดการเรียนการสอนข้ามศาสตร์
ระดับที่ 4
ผู้นำเชิงนโยบายการศึกษา
รวม
2564 รวม 20 15 1 36 -
2565 รวม 28 7 - 35 70
2566 รวม 30 3 1 34 31
2567 Q1          
  Q2          
  Q3          
  Q4          

 

Learn & Share

 • การประชุมชี้แจง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
  โดย ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปองทอง ปูรานิธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
  เรื่อง การประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) 
 • การบรรยาย วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
  โดย  ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปองทอง ปูรานิธี 
  หัวข้อ How to successfully fill form MUPSF RAMA: Make it simple
 • การประชาสัมพันธ์และชี้แจงการขอรับการประเมิน ฯ ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30-13.15 น. 
  โดย ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปองทอง ปูรานิธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา