You are here

Graduate Student Orientation

ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2560
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2560 (Intranet)
การประเมินคุณภาพการสอนชั้นต้น
การประเมินคุณภาพการสอนชั้นต้น (Intranet)
ระบบจัดเก็บหน่วยกิจด้านการศึกษา CME
ระบบจัดเก็บหน่วยกิจด้านการศึกษา CME (Intranet)
การอบรมภายในประเทศ
การอบรมภายในประเทศ
การอบรมภายนอกประเทศ
การอบรมภายนอกประเทศ
อาจารย์ใหม่
อาจารย์ใหม่
MUPSF
MUPSF
E-learning
E-learning
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายในคณะ
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายในคณะ
การอบรมออนไลน์ (Webinar)
 
การอบรมออนไลน์ (Webinar)
วิชาการ
 
วิชาการ
การเสนอหัวข้ออบรม
 
การเสนอหัวข้ออบรม

Graduate Student Orientation

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ของประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow (SFHEA) ระดับ 3 จากองค์กรระดับชาติในสหราชอาณาจักร The Higher Educaiotn Academy (HEA) หรือ AdvanceHE 

 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

 

ขอขอบคุณตัวแทนผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 4 : 5-6 สิงหาคม 2564 โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยมหิดล