You are here

Graduate Student Orientation

Teacher Development

2021

ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2560
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2560
การประเมินคุณภาพการสอนชั้นต้น
การประเมินคุณภาพการสอนชั้นต้น
ระบบจัดเก็บหน่วยกิจด้านการศึกษา CME
ระบบจัดเก็บหน่วยกิจด้านการศึกษา CME
การอบรมภายในประเทศ
การอบรมภายในประเทศ
การอบรมภายนอกประเทศ
การอบรมภายนอกประเทศ
อาจารย์ใหม่
อาจารย์ใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายในคณะ
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายในคณะ
การอบรมออนไลน์ (Webinar)
 
การอบรมออนไลน์ (Webinar)
วิชาการ
 
วิชาการ
การเสนอหัวข้ออบรม
 
การเสนอหัวข้ออบรม

Graduate Student Orientation

HIGHER

2021

 

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

 

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจในภาควิชา/หน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) ประจำปี 2564

 

ทีมผู้บริหารการศึกษาและคณาจารย์ของคณะฯ เข้าศึกษาดูงานและร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น.