วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   วิสัยทัศน์                เวชศาสตร์ชุมชนที่มีความเป็นเลิศในระดับสากลทั้งในด้านการศึกษา วิจัย บริการ และชี้นำสังคม

 
   พันธกิจ  

  ด้านการวิจัย  
  • พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอันเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัยเวชศาสตร์ชุมชนและสหสาขาวิชา
  • สร้างองค์ความรู้เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  • สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
 
   ด้านการศึกษา  
  • ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่เหมาะสมและมีความมุ่งมั่นในการบริการต่อประชาชนชาวไทย
 
  ด้านบริการ  
  • ให้บริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานและเอื้อต่อประสิทธิผลที่ดีต่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 
    ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  • ส่งเสริมพัฒนาดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโดยรวม