ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เริ่มจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อตอบสนองต่อการผลิตแพทย์ที่เตรียม
ความพร้อมสำหรับการทำงานในชนบท โดยเริ่มจากการดำเนินการ "โครงการเวชศาสตร์ชุมชน" ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ เป็นต้น ต่อมาใน พ.ศ.2526 ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาฯ โดยได้บรรจุอาจารย์ใหม่
ของภาควิชาฯ เพื่อจัดการเรียนการสอนเวชศาสตร์ชุมชนแก่นักศึกษาแพทย์ และใน พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน" 

ต่อมาใน พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น "ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน" 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนมีภารกิจด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาปริญาโท-เอก ระบาดวิทยา และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมโรค การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและ  
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสาธารณสุข ซึ่งมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องที่ผลักดันข้อเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนนโยบายสุขภาพของประเทศ