ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

ศ.เกียรติคุณ นพ.เปรม บุรี
ดำรงตำแหน่ง :  พ.ศ. 2512-2520 ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ
                          พ.ศ. 2520-2525 ในฐานะอาจารย์พิเศษ
 
 

 

ศ. นพ.อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ
ดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 15 พ.ค. 2531 - 14 พ.ค. 2535
                      
 
 

 

รศ. นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 15 พ.ค. 2535 – 14 พ.ค. 2539
                         วาระที่ 2 : 15 พ.ค. 2539 – 30 พ.ย. 2542
 
 

 

ศ. นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
ดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 30 พ.ย. 2542 – 29 พ.ย. 2546
                         วาระที่ 2 : 30 พ.ย. 2546 – 29 พ.ย. 2550
                       
 
 

 

รศ. นพ.ซำแก้ว หวานวารี
ดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 30 พ.ย. 2550 – 29 พ.ย. 2554
                     
 
 

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร
ดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 30 พ.ย. 2554 – 29 พ.ย. 2558
                         วาระที่ 2 : 30 พ.ย. 2558 – 29 พ.ย. 2562
 
 

 

อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร
ดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 30 พ.ย. 2562 – 15 ต.ค. 2566
                   
 
 

 

ผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ดำรงตำแหน่ง :  วาระที่ 1 : 16 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน