You are here

คณาจารย์ภาควิชา

alt
อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร  (หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน)
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์  (รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน)
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
ผศ. พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
ศ. นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
ผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. พญ.สวนีย์ ศรีเจริญธรรม
Publications : Link
CV : Thai, Eng