คณาจารย์ภาควิชา

alt
ผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์  (หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน)
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์  (รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน)
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
ผศ. พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
รศ. ดร. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. พญ.สวนีย์ ศรีเจริญธรรม
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. นพ.ภูษิต ประคองสาย
Publications : Link
CV : Thai, Eng
 
alt
อ. พญ. วริษา สุนทรวินิต
Publications : Link
CV : Thai, Eng