ติดต่อภาควิชา

 

ที่อยู่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

            270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคาร 3

โทรศัพท์ : 0-2201-1518, 0-2201-1578

โทรสาร : 0-2201-1578 ต่อ 134