การศึกษา

หลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชนสำหรับนักศึกษาแพทย์

ชั้นปีที่ 3 : เวชศาสตร์ชุมชน (รมวช 302)   จำนวน 5 หน่วยกิต
  Community Medicine (RACM 302)
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
            แนวคิดสุขภาพ สุขภาพกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สุขภาพแบบองค์รวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมสุขภาพ บทบาทแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยและสังคม แนวคิดระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยา   การวัดทางระบาดวิทยา   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา   ศักยภาพของชุมชนใน    การพึ่งตนเองกับสุขภาพ ทักษะการเข้าชุมชน  ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม
   
ชั้นปีที่ 4 : เวชศาสตร์ชุมชน 1 (รมวช 404)   จำนวน 5 หน่วยกิต
  Community Medicine I  (RACM 404)
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 

          ประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน  ระบบสุขภาพ  ปัจจัยกำหนดสุขภาพ  วิทยาการระบาด      การสร้างสุขภาพ  เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  การวิจัยระบบสุขภาพ          การจัดการระบบบริการสุขภาพ  บทบาทแพทย์ต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน  การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ  การรวบรวมข้อมูล  การประเมิน  การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน    แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน  แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบครัว  แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ปัญหา  แนวทางแก้ไขระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ

   
ชั้นปีที่ 5 : เวชศาสตร์ปฐมภูมิ 2 (รมคร 515)    จำนวน 5 หน่วยกิต
  Primary Care Medicine II  (RAID 515)
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 

          ฝึกทักษะทางคลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ  ทักษะทางวิชาชีพแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว   ทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อตอบคำถามผู้ป่วยและครอบครัวในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ   การวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งปัจจัยด้านอาชีพ ครอบครัวสภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจและสังคม   การประเมินความเสี่ยงจากอาชีพและการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยจากการประกอบอาชีพ   แนวคิดและบทบาทของภาคสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน  บทบาทของชุมชนและภาคประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพ

   
ชั้นปีที่ 6 : เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (รมคร 615)   จำนวน 4 หน่วยกิต
  Family and Community Medicine (RAID 615)
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
            ฝึกปฏิบัติ เพิ่มพูนประสบการณ์บทบาทแพทย์ด้านต่างๆ ในโรงพยาบาลชุมชน ประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ทางคลินิก สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา วิจัยและการจัดการ ระบุปัญหาสุขภาพ วิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ
   
วิชาเลือก รมวช 531  ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน   จำนวน 2 หน่วยกิต
  RACM 531  Health Service System in Community Hospital
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต