เจ้าหน้าที่ภาควิชา

alt
คุณผ่องศรี เจริญรักษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่: เลขานุการภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 109
E-mail: phongsri.cha@mahidol.ac.th 
 
alt
คุณนณฐพงษ์  อิ่มทรัพย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
หน้าที่: เจ้าหน้าที่ประสานงานชั้นปี 6 รายวิชา RAID 615 
                สารบรรณ/บุคคล
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 105
E-mail: sanitpong.ims@mahidol.ac.
 
alt
คุณปิยะนาถ สังข์ทอง
ตำแหน่ง: ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
หน้าที่: เจ้าหน้าที่ประสานงานชั้นปี 5 รายวิชา RAID 515 
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 106
E-mail: piyanat.sun@mahidol.ac.th
 
alt
คุณสุพรรณี พะวารัมย์
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่: เจ้าหน้าที่ประสานงานชั้นปี 3 รายวิชา RACM 303
                 พัสดุ 
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 112
E-mail: suphannee.paw@mahidol.ac.th
 
alt
คุณพรปวีณ์ ปั้นจีน
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่: การเงิน
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 108
E-mail: pondpawin.pun@mahidol.ac.th
 
alt
คุณสุวรรณา ภูมิสวัสดิ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่: เจ้าหน้าที่ประสานงานชั้นปี 5 รายวิชา RACM 501            
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 111   
E-mail: suwanna.poo@mahidol.ac.th
 
alt
คุณกัญญาดา อัศวโยคิน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หน้าที่: ปริญญาโท / ปริญญาเอก
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 103 
E-mail: kanyada.asw@mahidol.ac.th
 
alt
คุณวลัยลักษณ์ นาคนาค
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หน้าที่: เจ้าหน้าที่ประเมินผล / แพทย์ประจำบ้าน
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 107 
E-mail: walailuk.kar@mahidol.ac.th
 
alt
คุณรัชชานันท์ ช่างใหม่
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
หน้าที่: เดินหนังสือ
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578 ต่อ 101, 102
 
alt
คุณวิลาสิณี คีตวัฒนานนท์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย
หน้าที่: ดูแลและติดต่อประสานงานด้านงานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 0-2201-1578
E-mail: wilasinee.kee@mahidol.ac.th