Module1 Part1: Introduction to Quality and Safety

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 1 Part2: Value-based Healthcare

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 2: Concepts and Importance of Quality and Safety

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 3 Part1: Overview of Patient Safety goals: SIMPLE

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาส...

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย ศาสตรา...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร เข้ารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประเภท "ผลงานระบาดวิทยาดีเ...

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

 

 วันที่ 12 เมษายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดงานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์...

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่...

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีงบประมาณ 2566