Module1 Part1: Introduction to Quality and Safety

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 1 Part2: Value-based Healthcare

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 2: Concepts and Importance of Quality and Safety

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Module 3 Part1: Overview of Patient Safety goals: SIMPLE

โดย  นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

 
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการฝึกอบ...

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

 
รามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รพ.สมุทรสาคร และ รพ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...