Health Economics

โดย ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
Health Economics 01 - Introduction to Health Economics and Cost Concept

โดย ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
Health Economics 02 - Economic Evaluation

โดย ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
Health Economics 03 - Health Insurance Systems

โดย ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

 
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการฝึกอบ...

 
รามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รพ.สมุทรสาคร และ รพ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...