ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และ ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร