ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาส...

 

 คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเข้าร่วมศึกษาระบบบริการภายในโรงพยาบาลและชุมชน
เพื่อเตรียมสถานที่ฝึกปฏิ...

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย ศาสตรา...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร เข้ารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประเภท "ผลงานระบาดวิทยาดีเ...

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา...

 

รวม Quote ดีๆจากวิทยากรในงานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"

 

งานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ...

 

รศ.ดร.พญ.เริงฤดี และ ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าวถึงแนวโน้มจะสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนที่สูบบุห...

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00...

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

Pages