Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

 
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการฝึกอบ...

 
รามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รพ.สมุทรสาคร และ รพ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...

Pages