การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีงบประมาณ 2566

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
 
     ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำคณะฯ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องเรียน 1-2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 8 อาคาร 3