You are here

หลักสูตร

 

หลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชนสำหรับนักศึกษาแพทย์

ชั้นปีที่ 3 : เวชศาสตร์ชุมชน (รมวช 302) จำนวน 5 หน่วยกิต
Community Medicine (RACM 302)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
          แนวคิดสุขภาพ สุขภาพกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สุขภาพแบบองค์รวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ บทบาทแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยและสังคม แนวคิดระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยา การวัดทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองกับสุขภาพ ทักษะการเข้าชุมชน ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม
ชั้นปีที่ 4 : เวชศาสตร์ชุมชน 1 (รมวช 404) จำนวน 5 หน่วยกิต
Community Medicine I  (RACM 404)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
          ประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน ระบบสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ วิทยาการระบาด การสร้างสุขภาพ เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวิจัยระบบสุขภาพ การจัดการระบบบริการสุขภาพ  บทบาทแพทย์ต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ การรวบรวมข้อมูล การประเมิน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบครัว แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ปัญหา แนวทางแก้ไขระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ชั้นปีที่ 5 :

เวชศาสตร์ปฐมภูมิ 2 (รมคร 515) จำนวน 5 หน่วยกิต
Primary Care Medicine II  (RAID 515)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

          ทักษะทางคลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทักษะทางวิชาชีพแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อตอบคำถามผู้ป่วยและครอบครัวในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ การวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งปัจจัยด้านอาชีพ ครอบครัวสภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การประเมินความเสี่ยงจากอาชีพและการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยจากการประกอบอาชีพ แนวคิดและบทบาทของภาคสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บทบาทของชุมชน และภาคประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ชั้นปีที่ 6 : เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (รมคร 615) จำนวน 4 หน่วยกิต
Family and Community Medicine (RAID 615)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
         ฝึกปฏิบัติ เพิ่มพูนประสบการณ์บทบาทแพทย์ด้านต่างๆ ในโรงพยาบาลชุมชน ประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ทางคลินิก สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา วิจัยและการจัดการ ระบุปัญหาสุขภาพ วิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ
วิชาเลือก ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน (รมวช 531) จำนวน 2 หน่วยกิต
RACM 531  Health Service System in Community Hospital
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ชุมชน และจิตเวชศาสตร์ ในการปฏิบัติงานเวชปฏิบัติปฐมภูมิทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยใน ประสบการณ์บทบาทของแพทย์ในระบบบริการของโรงพยาบาลชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชน