You are here

ประกาศระเบียบ

ประกาศระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการเรียนและการฝึกงาน

  1. ระเบียบการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชน
  2. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาฯ พ.ศ.2554
  3. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เรื่อง เครื่องแบบนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ฯ พ.ศ.2554
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540
  5. ระเบียบการฝึกปฏิบัติงานสำหรับ Extern ในรายวิชา RAID 615 เวชศาสตร์ชุมชน พ.ศ.2564
  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
  7. ใบลากิจ และลาป่วยสำหรับนักศึกษาแพทย์