นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

     นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ณ CNMI