คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเข้าร่วมศึกษาระบบบริการภายในโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อเตรียมสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ปีการศึกษา 2566

     คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเข้าร่วมศึกษาระบบบริการภายในโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อเตรียมสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ปีการศึกษา 2566
14 พฤศจิกายน 2565 ณ รพ.บางแพ จ.ราชบุรี
 
 
14 พฤศจิกายน 2565 ณ รพ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
 
 
25 พฤศจิกายน 2565 ณ รพ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
 
13 ธันวาคม 2565 ณ รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี