ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ที่ได้รับการตีพิมพ์แ...

 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิช...

 

วันที่ 14 กันยายน 2566 รศ. ดร. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้รับเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี ในโอกาส...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ได้จัดทำรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 - 2563 สุข...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ได้ร่วมกับ ICL และทีมนักวิจัยทั่วโลก ติดตามการเจริญเติบโตในเรื่องความสูงและดัชนีมวลกายข...

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาส...

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย ศาสตรา...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร เข้ารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประเภท "ผลงานระบาดวิทยาดีเ...

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา...

 

รวม Quote ดีๆจากวิทยากรในงานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"

 

งานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ...