ท่านคณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์

ท่านคณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ 
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน