ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 - 2563