รศ. ดร. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้รับเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ